Logo der Stadt Bautzen
Prozession der Osterreiter

Muzej Budyšin

Regionalny muzej Sakskeje Hornjeje Łužicy

Außenansicht des Bautzner Stadtmuseums
Měšćanski muzej ze Žitnych wikow widźany. 2004.
(Abb. 1)

Domjaca adresa Žitne wiki 1, 02625 Budyšin
Telefon 03591 4985-0
Telefaks 03591 4985-40
E-Mail museum@bautzen.de


Wotewrjenske časy
Póndźelu zawrjene
Wot wutory do njedźele 10.00 – 17.00 hodź,
wotewrjene na swjatych dnjach - zawrjene 24. a 31. decembra

Luftbild Ansicht StadtmuseumHłowne twarjenje muzeja je hač na dalše zawrjene! Rumnosće wosebitych wustajeńcow su jenož za čas aktualnych wustajeńcow wotewrjene a přez zachod Šulska hasa docpějomne. Prošu informujće so před swojim wopytom wo běžacych wustajeńcach a zarjadowanjach! Tuchwilu poskićeja so tež wjedźenja za skupiny po jednotliwych wosebitych wustajeńcach a integrowane kreatiwne poskitki.

 


 


Połoženje na měšćanskim planje pokazać

Zastupne płaćizny
Dorosćeni 3,50 €
Potuńšene 2,50 €
Swójbny lisćik (wot 2 dorosćeneju + 2 dźěsći) 5,00 €
Wobsedźerjo swójbneho pasa zastup darmotny
Lětny lisćik 10,00 €
Potuńšeny lětny lisćik 5,00 €
Při drohich wosebitych wustajeńcach płaća sćěhowace zastupne płaćizny:
Dorosćeni 3,50 €
Potuńšene 2,50 €

Płaćizna za wodźenje skupiny (plus zastup)
Wot póndźele do pjatka na skupinu
Sobotu, njedźelu, na swjatych dnjach na skupinu


15,00 €
25,00 €

Serbski muzej

Sorbisches-MuseumSerbski muzej je w něhdyšej sólnicy na Hrodźe 3 zaměstnjeny. Stajna wustajeńca informuje wo stawiznach, kulturje a žiwjenskim wašnju serbskeho ludu. Wosebje powabliwe za wopytowarjow su narodne drasty ze wšěch regionow, galerija serbskeho tworjaceho wuměłstwa a muzejowopedagogiski kabinet ze swojej ekspoziciju „Dźěćatstwo něhdy a dźensa“ kaž tež mnohe interaktiwne poskitki za młodych wopytowarjow.

Wotewrjenske časy
Wot apryla do oktobra
Wot póndźele do pjatka 10.00 - 17.00 hodź.
Sobotu, njedźelu, na swjatych dnjach 10.00 - 18.00 hodź.
Wot nowembra do měrca
Wot póndźele do pjatka 10.00 - 16.00 hodź.
Sobotu, njedźelu, na swjatych dnjach 10.00 - 17.00 hodź.
Serbski muzej je 24. a 31. 12. zawrjeny.
Zastupne płaćizny
Dorosćeni 3,50 €
Potuńšene 2,00 €
Dźěći wot 7 lět 2,00 €
Swójbny lisćik (wot 1 dorosć. a 2 abo wjace dźěći) 7,00 €
Dowolnosć k fotografowanju 3,00 €
Dowolnosć k wideowym nahrawanjam 3,00 €
Přiražka při wjedźenjach a programach 1,50 resp. 1,00 €. Skupiny liča wot 7 wosobow.

Wjedźenja a muzejowopedagogiske zarjadowanja prošu
telefonisce abo z telefaksom přizjewić pod:

Serbski muzej - Sorbisches Museum
Hród 3
02625 Budyšin
Telefon  03591 270870-0
Telefaks  03591 270870-13

Połoženje na měšćanskim planje pokazać

www.museum.sorben.com

Tachantska pokładownja swjateho Pětra

Wustajeńca liturgiskich sudobjow, drastow, wobrazow, figurow

Při Pětrowskej cyrkwi 6 6
Telefon 0 35 91 / 35 19 50


Połoženje na měšćanskim planje pokazać

Wotewrjenske časy
Wot póndźele do pjatka 10.00 – 12.00 hodź.
13.00 – 16.00 hodź.
Domstift-mit-Touristen

Stara wodarnja

WasserkunstTechniski muzej a symbol města ze 47 m wysokej wuhladnej platformu a historiskej klumparnju.

Filiala Měšćanskeho muzeja Budyšin

Serbski kěrchow 7
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 4 15 88

Najenk: Erika Rosjat


Połoženje na měšćanskim planje pokazać


Stara wodarnja. 2004. (Abb. 3)

Wotewrjenske časy
Wot póndźele do njedźele 10.00 – 17.00 hodź.
(wot apryla do oktobra)
Wot póndźele do njedźele 10.00 – 16.00 hodź. (wot nowembra do měrca)

W januarje je hladanja techniskich připrawow dla wotydźenja zawrjene, ale sobotu a njedźelu k wobhladanju wotewrjene.

Zastupne płaćizny
Dorosćeni
2,50 €
Potuńšene 1,00 €
Dźěći do 14 lět 1,00 €
Wjedźenja płaća na wosobu 2,00 € zastup plus 17,85 € popłatk za wjedźenje a 19 % nadhódnotowy dawk.

Alte Wasserkunst innenKofejownja, hudźbno-literarne zarjadowanja, wosebite wustajeńcy načasnych wuměłčow a wuměłcow kaž tež swjedźeń wokoło Stareje wodarnje (kóžde lěto na poslednim kóncu tydźenja w awgusće)


Stara wodarnja – nutřkowny napohlad. 2003. (Abb. 4)

Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony